Chỉ thị phát thải công nghiệp

Cho đến năm 2010, Chỉ thị Phòng ngừa và Kiểm soát Ô nhiễm Tích hợp (IPPC) là công cụ quản lý chính của EU để giải quyết lượng khí thải độc hại ra môi trường. Khuôn khổ IPPC đã được thay thế bằng Chỉ thị phát thải công nghiệp mới (IED) vào ngày 24 tháng 11 năm 2010, tăng cường luật thực hiện IPPC và sáu chỉ thị khác về khí thải công nghiệp.

Chỉ thị Phát thải Công nghiệp hay IED là công cụ chính của EU thiết lập  các tiêu chuẩn môi trường cho các hoạt động công nghiệp quy mô lớn . IED đặt mục tiêu đạt được mức độ bảo vệ cao đối với sức khỏe con người và môi trường nói chung bằng cách giảm lượng khí thải công nghiệp độc hại trên toàn EU, đặc biệt là thông qua việc áp dụng tốt hơn các Kỹ thuật Tốt nhất (BAT).

IED bao gồm các hoạt động của khoảng 55.000 cơ sở công nghiệp . Các điều khoản quan trọng, xuất phát từ Chỉ thị IPPC, liên quan đến khái niệm BAT về điều kiện cho phép, yêu cầu kiểm tra và giám sát cũng như sự tham gia của cộng đồng vào việc ra quyết định, tiếp cận thông tin và công lý và nằm trong Chương II của nó. Cùng với các yêu cầu chung đó, IED đặt ra các giới hạn ràng buộc tối thiểu cho một loạt các hoạt động công nghiệp quy mô lớn. Những yêu cầu tối thiểu đó xuất phát từ 6 chỉ thị ngành về hoạt động công nghiệp và thường được gọi là “Mạng lưới an toàn của EU”.

Tất cả các cơ sở lắp đặt thuộc phạm vi điều chỉnh của IED phải có giấy phép do các cơ quan có trách nhiệm của quốc gia hoặc địa phương cấp. Nguyên tắc chính được đặt ra trong Điều 1, đó là đưa ra các quy tắc được thiết kế để ngăn chặn hoặc, nếu điều đó không thể thực hiện được, để giảm lượng khí thải vào không khí, nước và đất cũng như ngăn chặn việc phát sinh chất thải. Tham vọng là cung cấp một mức độ cao về bảo vệ môi trường đối với môi trường nói chung – cái gọi là “cách tiếp cận tổng hợp” để ngăn ngừa ô nhiễm một cách nhất quán và không chuyển tác động từ phương tiện này sang phương tiện khác. Các điều kiện cấp phép phải dựa trên các mức hiệu suất đạt được với các Kỹ thuật Hiện có Tốt nhất (BAT) và có trong tài liệu tham khảo được gọi là ‘BREF’, tài liệu này sẽ là cơ sở để cho phép.  

Ủy ban châu Âu đã bắt đầu sửa đổi các biện pháp của EU nhằm giải quyết ô nhiễm từ các cơ sở công nghiệp lớn  và như đã thông báo trong Thỏa thuận xanh châu Âu, một đề xuất mới dự kiến ​​sẽ được thực hiện trong Quý 1 năm 2022. Mục tiêu của việc sửa đổi là nhằm tiến tới tham vọng không ô nhiễm của EU đối với một môi trường không độc hại và để hỗ trợ các chính sách về khí hậu, năng lượng và nền kinh tế tuần hoàn. Để đạt được mục tiêu này, cần phải chuyển đổi công nghiệp sạch.

Cho đến nay, EEB đã tích cực tham gia vào tất cả các bước quan trọng của quy trình, thông báo nhu cầu của các tổ chức phi chính phủ về môi trường cho các nhà hoạch định chính sách, đặc biệt là bằng cách cung cấp đầu vào kỹ thuật cho Khảo sát các bên liên quan được nhắm mục tiêu (TSS).

Các Kỹ Thuật Tốt Nhất Hiện Có (BAT) là gì?

‘ Best Available Techniques’ (BAT) là các kỹ thuật được mỗi Quốc gia thành viên sử dụng để đảm bảo “mức độ bảo vệ môi trường cao”, theo yêu cầu của Chỉ thị Phát thải Công nghiệp (IED). Như được định nghĩa trong Điều 3 (10) của IED, Các Kỹ thuật Hiện có Tốt nhất được “thiết kế để ngăn chặn và, nếu điều đó không thể thực hiện được, để giảm lượng khí thải và tác động lên môi trường nói chung”, bằng cách sử dụng các công nghệ hiện có và có thể mở rộng mới nhất và xem xét các khía cạnh gắn liền với cấu hình và duy trì hoạt động công nghiệp.

Các công nghệ hiện có tốt nhất để được sử dụng trong quá trình công nghiệp được đặt ra trong các tài liệu tham khảo ngành cụ thể được gọi là “BREFs” ( Best  Rvailable  Techniques  Reference  Documents). Những điều này được xây dựng bởi các nhóm công tác kỹ thuật với sự tham gia của đại diện từ các Quốc gia Thành viên, các cơ quan ban ngành khác nhau cũng như các tổ chức phi chính phủ về môi trường. Khi cấp giấy phép công nghiệp, các quốc gia thành viên EU phải xem xét các Kỹ thuật Tốt nhất Hiện có và Kết luận BAT được liệt kê trong BREF-Ds.

Các kết luận kỹ thuật tốt nhất Hiện có (BAT-C) là gì?

Các loại trừ BAT-C được nêu trong Điều 3 (12) của IED. Các tài liệu này chứa các phần của tài liệu tham khảo BAT (BREF) đưa ra các kết luận về các kỹ thuật tốt nhất hiện có. Chúng bao gồm: mô tả BAT, thông tin để đánh giá khả năng áp dụng của chúng, mức phát thải liên quan đến các kỹ thuật hiện có tốt nhất, giám sát liên quan, mức tiêu thụ liên quan và các biện pháp khắc phục hiện trường có liên quan, nếu thích hợp. Các tài liệu này có giá trị ràng buộc đối với các Quốc gia Thành viên và được xuất bản bằng các ngôn ngữ chính thức của Liên minh Châu Âu.

BAT-AELs là gì?

Các BAT như đã đề cập trong IED là một loạt các mức phát thải thu được trong các điều kiện hoạt động bình thường sử dụng một kỹ thuật tốt nhất hiện có hoặc sự kết hợp của kỹ thuật sẵn có tốt nhất. BAT-AELs được mô tả trong kết luận BAT (BAT-C) và được biểu thị bằng giá trị trung bình trong một khoảng thời gian nhất định, trong các điều kiện tham chiếu cụ thể. Người viết giấy phép không nên đặt giới hạn phát thải vượt quá những phạm vi đó. 

QUY ĐỊNH E-PRTR

Các chất ô nhiễm phát hành châu Âu và Chuyển Register (E-PRTR) là một đăng ký trực tuyến cung cấp dữ liệu về môi trường quan trọng trên cơ sở công nghiệp trên tất cả các nước châu Âu. Quy định cơ bản (EC) số 166/2006 được liên kết chặt chẽ với Chỉ thị phát thải công nghiệp và khuôn khổ cơ bản của nó là Nghị định thư PRTR của UNECE năm 2003 với Công ước Aarhus về Tiếp cận thông tin, Sự tham gia của cộng đồng vào việc ra Quyết định và Tiếp cận Công lý trong Môi trường Các vấn đề. Mục đích của PRTR là nhiều mục đích: “tăng cường khả năng tiếp cận thông tin của công chúng thông qua việc thiết lập các sổ đăng ký chuyển giao và giải phóng chất ô nhiễm (PRTR) thống nhất, tổng hợp trên toàn quốc phù hợp với các quy định của Nghị định thư này, có thể tạo điều kiện thuận lợi cho sự tham gia của cộng đồng vào quá trình ra quyết định về môi trường cũng như góp phần ngăn ngừa và giảm thiểu ô nhiễm môi trường. ” Mặc dù mục tiêu chính là ngăn ngừa và giảm thiểu ô nhiễm môi trường, nó cũng được coi là một công cụ chính để cải thiện khả năng tiếp cận của cộng đồng đối với thông tin môi trường, cho phép công dân EU tham gia vào quá trình ra quyết định về môi trường đối với lĩnh vực nông nghiệp (nông nghiệp) lớn nhất của EU. các hoạt động công nghiệp.  

Kể từ tháng 6 năm 2021, Cổng thông tin phát thải công nghiệp  đã thay thế trang web E-PRTR trước đây. Cổng thông tin bao gồm hơn 60.000 địa điểm công nghiệp từ 65 hoạt động kinh tế trên khắp Châu Âu, từ năng lượng, đến công nghiệp hóa chất, chăn nuôi thâm canh và nhiều lĩnh vực khác. 

Theo phạm vi hiện tại của nó (tức là trước khi tiến hành đánh giá tbc vào năm 2022), E-PRTR bao gồm các hoạt động sau như được trình bày trong Phụ lục 1 của quy định.

  • Lĩnh vực năng lượng (ví dụ: nhà máy nhiệt điện> 50 MW, lò luyện cốc, nhà máy cán than, v.v.)
  • Sản xuất và gia công kim loại 
  • Công nghiệp khoáng sản (bao gồm cả hoạt động khai thác)
  • Công nghiệp hóa chất
  • Quản lý chất thải và nước thải
  • Sản xuất và chế biến giấy, gỗ
  • Sản xuất chăn nuôi thâm canh và nuôi trồng thủy sản
  • Sản phẩm động thực vật từ ngành thực phẩm và đồ uống
  • Các hoạt động khác

Các chất ô nhiễm nằm trong E-PRTR được quy định trong Phụ lục II và bao gồm 91 chất ô nhiễm khác nhau. Phụ lục cũng quy định các ngưỡng cụ thể đối với lượng thải vào không khí, nước và đất tính bằng kg / năm.

Nguồn: https://eipie.eu/the-sevilla-process/the-industrial-emissions-directive/